اخبار

در چهارمین و آخــرین روز از مـــدرسه زمـستانه کـارآفـرینــی ویـژه دانشجویان، کلاس ثـبت اخـتراع در دو جلسه دو ســاعــته تشکیل شــد....

بدانیـــم که: در ایالات متحده، زنان از لحاظ تاریخی از گرفتن حق ثبت اختراع محروم بودند و اختراع خود را با اسم شوهرانشان ثبت میکردند در حالی که بخش ۱ قانون ثبت اختراع ۱۷۹۰ به زنان متاهل "او" ( منظور ضمیر she است) اشاره می کند که نمی توانند دارایی به نام خود داشته باشند و همچنین از حقوق مربوط به درآمد خود منع می شوند، از جمله درآمد حاصل از هر چیزی که اختراع می کنند. این شکاف جنسیتی در طول قرن ۲۰ و ۲۱ کمتر شده، با این حال، نابرابری هنوز هم رایج است. به عنوان مثال در بریتانیا تا سال ۲۰۱۵ تنها ۸ درصد از مخترعان زن بودند. این تا حدودی می تواند به موانع تاریخی زنان برای به دست آوردن حق ثبت اختراع، و همچنین به این واقعیت نسبت داده شود که زنان در بخش های سنتی "مربوط به ثبت اختراع" کمتر حضور دارند. مارکوویتز-بیتون و همکاران معتقدند که شکاف جنسیتی در ثبت اختراع نیز نتیجه سوگیری داخلی در سیستم ثبت اختراع است.

ادامه مطلب