مــدرسـه زمـستانه ی کـارآفـرینــی ویـژه دانشجویان دانـشگاه عــلوم پزشــکی زابل، بصـورت حضــوری بــرگزار می شــود...

۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۱ کد : ۵۴۱۸ اخبار مرکز
تعداد بازدید:۱۰۱۷

مـــرکز رشـــد دانشگاه عــلوم پـزشکی زابـل، بــرگزار می کـند:

مــدرسـه زمـستانه ی کـارآفـرینــی، بصـورت حضــوری و ویــژه دانــشجویــان  دانـشگاه

                                                                                        « به مــدت 4 روز»

                                                  شــروع مــدرسه از  سـاعت 10:00صبح روز  شـنبه 1401/12/06

ثـبت نام: از طریق مــراجعه به دفــاتـر پـژوهـشی دانـشکده هـا

                         مـکان بــرگزاری: کتـابخانه مــرکزی دانـشگاه عـلوم پزشــکی زابل

                                  مـدرس: آقـای دکـتر عـلی قـنبری اسـدی« دانـشیار دانـشگاه، مخـترع و پـژوهـشگر بـرتـر»

محــورهــای مــدرسه کارآفــرینی:

-آشنایی با خلاقیت و تکنیک های آن  

-تیم سازی و انـواع شـرکت ها

-بــوم کـسب و کار

-ثـبت اخـتراع

بــا ارائــه گــواهــب معــتبر

لازم به توضیــح اسـت که، شـرکت در این کارگاه بــرای دانِشجویان رشـته های

                                                                 پــزشکی

                                                                            داروسـازی

                                                                                      پــرسـتاری

                                                                                              انـگل شـناسی(ارشـد)

                                                                                                                                  که هـنوز از پــروپوزال خــود دفــاع نــکرده انــد، الــزامی بــوده و دارای امتیــاز نیــز مـی بــاشـد.


( ۱ )

نظر شما :