اساسنامه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

تعداد بازدید:۱۵۵۰

بسمه تعالی

اساسنامه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

ماده 1 تعاریف -

1 1 مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارئه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط -

کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر

دانش و فن دارند، پشتیبانی می کنند. این خدمات شامل موارد زیر است:

§ تأمین محل کار)بصورت اجاره(

§ خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

§ خدمات مدیریتی حقوقی و اخلاق پزشکی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی

§ آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره

§ سیار خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

- 2 1 سازمان مؤسس)متقاضی(: سازمانی است که مرکز رشد را تأسیس نموده و تأمین اعتبار آن را از مجاری دولتی و غیردولتی به

عهده می گیرد.

- 3 1 واحدهای فناوری: به واحدهائی گفته می شود که دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده و با توجه به اساسنامه و یا

سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات

تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نماید. این واحدها شامل شرکت های خصوصی، تعاونی،

واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، مراکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم

تحقیقات و فناوری و دستگاه های اجرائی هستند.

- 4 1 دوره رشد مقدماتی: به دوره ای گفته می شود که حداکثر 6 ماه بوده و طی آن به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده

های نوآورانه هستند برای آشنائی با بازار، شناسائی گروه کاری مرتبط با ایده، تقویت و تثبیت ایده اولیه و ایجاد هویت حقوقی

مستقل، مشاوره و آموزش های لازم داده می شود که در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی می

توانند متقاضی تشکیل واحدهای نوپا و اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. این دوره در واحدی از مرکز رشد به نام بخش رشد

مقدماتی برگزار می گردد و زمان آن با تصویب رئیس مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

- 5 1 دوره رشد: دوره ای است حداکثر سه ساله که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و

پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره با تصویب شورای مرکز رشد تا پنج سال قابل افزایش است .

ماده 2 اهداف -

- 1 2 بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

- 2 2 ایجاد زمینه های کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان

- 3 2 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

- 4 2 ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه های فناوری

- 5 2 بسترسازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری به منظور ایجاد فرصت های شغلی

- 6 2 تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار

ماده 3 وظایف -

- 1 3 - حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیت های واحدهای فناور مندرج در بند 3 1

- 2 3 تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

- 3 3 ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصول و تجاری سازی آن ها

- 4 3 نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد

- 5 3 نظارت بر فعالیت های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آن ها

- 6 3 استقرار واحدهای فناور متقاضی در بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

تبصره: انجام فعالیت های زیر توسط مراکز رشد ممنوع است:

مشارکت در سهام واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد

استخدام هیأت علمی

انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثنای موارد زیر که باید به تصویب شورای پژوهشی سازمان مؤسس نیز برسند:

o پروژه های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد

o پروژه هائی که به قصد ارجاع به واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد

انجام می شوند .

ماده 4 ارکان مرکز رشد -

- 1 4 سازمان مؤسس

- 2 4 هیأت امنا

- 3 4 رئیس مرکز

5 4 شورای مرکز رشد -

ماده 5 هیأت امنا

هیأت امنای مراکز رشد همان هیأت امنای سازمان مؤسس خواهد بود.

تبصره: چنانچه سازمان مؤسس دارای هیأت امنا نباشد هیأت امنای مرکز رشد بر اساس قانون تشکیل هیأت های امنا تشکیل می گردد.

ماده 6 وظایف و اختیارات هیأت امنا -

وظایف و اختیارات هیأت امنا مطابق با قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسه

1331 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. /13/ های 181 و 183 مورخ 9 و 33

ماده 7 وظایف رئیس مرکز -

- 1 3 اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه، آئین نامه های مصوب و مصوبه های هیأت امنا

- 2 3 پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد

- 3 3 نظارت بر فعالیت واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیش بینی شده

- 4 3 ایجاد زمینه های لازم برای ارتقا و توسعه واحدهای فناور

- 5 3 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

- 6 3 عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

3 3 ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد -

8 3 تهیه تراز مالی سالانه مرکز رشد -

ماده 8 ترکیب شورای مرکز رشد -

- 1 8 رئیس مرکز رشد

- 2 8 یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه های اجرائی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تأئید و

صدور حکم توسط رئیس سازمان مؤسس

- 3 8 دو نفر از محققان، کارشناسان خبره و یا کارآفرینان متناسب با رشته تخصصی فعالیت های مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با

تأئید و صدور حکم توسط رئیس سازمان مؤسس

- 4 8 یک نفر کارشناس خبره اقتصادی به پیشنهاد رئیس مرکز رشد و با تأئید و صدور حکم توسط رئیس سازمان مؤسس

- 5 8 یک نفر از مدیران شرکت های خصوصی یا تعاونی فعال در زمینه فناوری متناسب با فعالیت های مرکز رشد به پیشنهاد رئیس مرکز

رشد و با تأئید و صدور حکم توسط رئیس سازمان مؤسس

- 6 8 معاون مرکز رشد )دبیر شورا(

ماده 9 وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد -

1 9 پیشنهاد و تصویب اولیه خط مشی وسیاست های علمی و فناوری مرکز رشد جهت ارائه به هیأت امنا -

- 2 9 پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت های مرکز رشد به هیأت امنا

- 3 9 بررسی و تصویب اولیه تراز مالی سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص های مصوب جهت ارائه به هیأت امنا

- 4 9 تأئید آئین نامه های اجرائی مرکز رشد

- 5 9 تصویب صلاحیت واحدهای فناور جهت استقرار در مرکز رشد

- 6 9 بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

3 9 پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان مؤسس -

8 9 پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری معاونت تحقیقات و فناوری از طریق رئیس سازمان مؤسس -

ماده 11 وظایف سازمان مؤسس -

- 1 11 تأمین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

- 2 11 انتصاب رئیس مرکز رشد به پیشنهاد معاون پژوهشی سازمان مؤسس

- 3 11 تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

- 4 11 پیشنهاد انحلال مرکز رشد به کمیته تخصصی فناوری معاونت تحقیقات و فناوری

ماده 11 مقررات مالی -

مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها می باشد.

ماده 12 منابع مالی -

منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:

- 1 12 بودجه سالانه مرکز رشدکه از محل اعتبارات عمومی کشور تأمین می گردد.

- 2 12 کمک های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

- 3 12 درآمدهای اختصاصی حاصل از فعالیت های مرکز رشد طبق قراردادهای منعقده و دریافت حق امتیاز

)Royalty(

- 4 12 عقد قراردادهای پژوهشی و اجرائی با سازمان های دولتی و غیر دولتی با رعایت تبصره ذیل ماده 3

ماده 13 هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد شورای مرکز رشد با تأئید کمیته تخصصی فناوری معاونت تحقیقات و فناوری -

و با تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی زابل صورت خواهد گرفت.

ماده 14 در صورت هرگونه سکوت یا تعارض مفاد اساسنامه با آئین نامه تأسیس و راه اندازی مراکز رشد واحدهای فناوری در علوم پزشکی، -

مفاد آئین نامه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 15 این اساسنامه در 15 ماده و 3 تبصره در دویست و پنجاه و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ -

1395/3/35 به تصویب رسید.__

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۷